Selekcija modela

Sveukupan broj mogućih GMDH modela raste eksponencijalno s porastom broja slojeva. Selekcija modela može se formulirati na slijedeći način. Za zadani validacijski skup

podatkovnih vektora i odgovarajuće ciljne vrijednosti , evaluiraj izvedeni model koristeći mjeru dobrote modela te ga po mjeri sortiraj. Na svakom sloju dozvoljeno je zadržati najviše (najboljih) čvorova. Na taj način na sljedećem sloju omogućeno je kombiniranje samo najboljih čvorova s prethodnih slojeva.