Algoritmi

Aproksimaciju složenih sustava heurističkim samoorganizirajućim polinomima, poznatu kao grupna metoda obrade podataka (engl. Group Method of Data Handling - GMDH), razvio je A.G. Ivakhnenko [1][2]. GMDH predstavlja samoorganizirajući postupak strojnog učenja koji se zasniva na automatskom generiranju višerazinskih polinomskih struktura kombiniranjem polinoma niskog stupnja s ciljem stvaranja optimalne mrežne strukture koristeći evolucijske principe (nasljeđivanje i selekcija). Povijest GMDH kao i opsežan pregled odgovarajućih radova, algoritama, primjera primjene i programskih rješenja dostupni su na http://www.gmdh.net.